دوره ی درک مطلب

برنامه آموزشی موسسه بعد از دوره ی کودکان به 3 دوره تقسیم می شود

شامل 8 ترم Elementary دوره ی اول

شامل 4 ترم Intermediate دوره ی دوم

شامل 5 ترم Advanced دوره ی سوم

در پایان هر دوره به زبان آموزانی که در آزمون مربوطه موفق بشوند گواهی نامه آن دوره داده می شود

Elementary (8 terms) ECT Certificate

Intermediate (4 terms) ICT Certificate

Advanced (5 terms)      ACT  Certificate

Complementary Conversation Course (8 terms)

:Advanced در پایان مقطع

زبان آموزان این دوره با پشت سر گذاشتن 8 ترم مکالمه ، مهارت های گفتاری و شنیداری خود را در سطح پیشرفته تکمیل می نمایند  

:Advanced پس از مقطع

در آموزشگاه ثبت نام نمایند IELTS و TTC زبان آموزان می توانند جهت شرکت در آزمون های  

 : کتب مورد تدریس در دوره درک مطلب 

1- Reading And Writing Series

2- Let’s Build English Series

3- Read This Series

4- Advanced Series

5- Passages

صفحات دیگر

موسسه در سال 1378 تحت عنوان شعبه ی “موسسه ملی زبان” فعالیت آموزشی خود را آغاز نمود و از سال 1394 تا کنون با احراز نام ” موسسه زبان ایران غرب ” همچنان مشغول خدمات رسانی در امر آموزش زبان انگلیسی می باشد

صفحات دیگر

موسسه در سال 1378 تحت عنوان شعبه ی “موسسه ملی زبان” فعالیت آموزشی خود را آغاز نمود و از سال 1394 تا کنون با احراز نام ” موسسه زبان ایران غرب ” همچنان مشغول خدمات رسانی در امر آموزش زبان انگلیسی می باشد

© All rights reserved