منابع امتحانی موسسه زبان ایران غرب

منابع امتحانی موسسه زبان ایران غرب

Goody Pals 4

دروس 1 و 2 و 3 و 4

Goody Pals 5

دروس 1 و 2

Goody Pals 9

از صفحه 1 تا پایان صفحه 15

Goody Pals 10

دروس 1 و 2

Term 3

reading and writing : 1,3,4,6,9,10 lets build English : 1,2,3,4

Term 4

reading and writing : 1,2,4,6,8,9
lets build English
از صفحه 36 تا پایان صفحه 53

Term 5a

reading and writing : 1,2,3,4,5
lets build English
از صفحه 4 تا پایان صفحه 25

Term 7

read this : 1,2,3,4,5,6
برگه های گرامر :
present time & past time

Term 8

read this : 1,2,3,4,5,6
برگه های گرامر : 801,802

Term 10

read this : 1,2,3,4,5,6
برگه های گرامر : 1001,1002,1003

Term 11a

read and understand : از 5 درس اول
قسمت گرامر سوالی نمی اید و تدریس مجدد آن به ترم بعد موکول می شود

Term 11b

read and understand : از 5 درس اول
قسمت گرامر : از صفحه 1 تا پایان صفحه 5

Conversation 1000

کل کتاب just speaking and listening

صفحات دیگر

موسسه در سال 1378 تحت عنوان شعبه ی “موسسه ملی زبان” فعالیت آموزشی خود را آغاز نمود و از سال 1394 تا کنون با احراز نام ” موسسه زبان ایران غرب ” همچنان مشغول خدمات رسانی در امر آموزش زبان انگلیسی می باشد

صفحات دیگر

موسسه در سال 1378 تحت عنوان شعبه ی “موسسه ملی زبان” فعالیت آموزشی خود را آغاز نمود و از سال 1394 تا کنون با احراز نام ” موسسه زبان ایران غرب ” همچنان مشغول خدمات رسانی در امر آموزش زبان انگلیسی می باشد

© All rights reserved