بایگانی: دوره ها

شکل یک تصویر
نمایش 6 دوره
حد واسط

این دوره جهت تقویت مهارت مکالمه انگلیسی برگزار می شود.

حد واسط

ترم سوم از چارت آموزشی موسسه ایران غرب

حد واسط

ترم ۶A از چارت آموزشی موسسه ایران غرب

حد واسط

ترم ۵B از چارت آموزشی موسسه ایران غرب

حد واسط
حد واسط

ترم ۱۱A از چارت آموزشی موسسه ایران غرب

1 2 3