آموزش مجازی موسسه زبان ایران غرب

آموزش مجازی موسسه زبان ایران غرب

Goody Pals

Goody Pals 4

تکالیف:

پس از تماشای ویدیو ، از صفحه 25 به تعداد 10 بار بنویسید.

Goody Pals 5

تکالیف:

پس از تماشای ویدیو ، از صفحه 18 به تعداد 10 بار بنویسید.

Goody Pals 9

تکالیف:

پس از تماشای ویدیو ، از مطالب “Fun in the water” و “Sledding” هر کدام 2 بار بنویسید.

Goody Pals 10

تکالیف:

پس از تماشای ویدیو ، از متن های “A surprise for mom” به تعداد 2 بار بنویسید.

تکالیف خود را می توانید از طریق تلگرام یا اینستاگرام موسسه ارسال نمایید.

صفحات دیگر

موسسه در سال 1378 تحت عنوان شعبه ی “موسسه ملی زبان” فعالیت آموزشی خود را آغاز نمود و از سال 1394 تا کنون با احراز نام ” موسسه زبان ایران غرب ” همچنان مشغول خدمات رسانی در امر آموزش زبان انگلیسی می باشد

صفحات دیگر

موسسه در سال 1378 تحت عنوان شعبه ی “موسسه ملی زبان” فعالیت آموزشی خود را آغاز نمود و از سال 1394 تا کنون با احراز نام ” موسسه زبان ایران غرب ” همچنان مشغول خدمات رسانی در امر آموزش زبان انگلیسی می باشد

© All rights reserved